چه خوبه آدم همیشه نت موسیقی


2011-03-24 23:21:10


حقیقت - چه خوبه آدم همیشه
افشین مقدم

چه خوبه آدم همیشه یارش کنارش باشه
به هرجا چشم مینداره دل دارش اونحا باشه

چه خوبه از لب اون یه بوسه بر بچینه
امید رفته اش رو دوباره اون ببینه

آره آره والا خوبه دیگه کجا غم می مونه
لطف و صفا مهمونه ، قهر دل صاب خونه
والا حقیقت داره ، بلا حقیقت داره

اگه دیگه اون بمونه ، قدر من و بدونه
اگه دیگه اون بمونه ، قدر من و بدونه

صدای خنده هامون به آسمون می رسه

غم خجالت می کشه ، از اینجا پر می کشه
غم خجالت می کشه ، از اینجا پر می کشه

چه خوبه آدم همیشه یارش کنارش باشه
به هرجا چشم مینداره دل دارش اونحا باشه

چه خوبه از لب اون یه بوسه بر بچینه
امید رفته اش رو دوباره اون ببینه

آره آره والا خوبه دیگه کجا غم می مونه
لطف و صفا مهمونه ، قهر دل صاب خونه
والا حقیقت داره ، بلا حقیقت داره

اگه دیگه اون بمونه ، قدر من و بدونه
اگه دیگه اون بمونه ، قدر من و بدونه

صدای خنده هامون به آسمون می رسه

غم خجالت می کشه ، از اینجا پر می کشه
غم خجالت می کشه ، از اینجا پر می کشه