مبارک باد نت موسیقی


2010-10-17 14:08:14

مبارک باد نت پیانو


2010-10-17 14:07:58

مبارکباد بوی دیروز ۳۷
2016-07-17 04:41:11

مبارکباد نت پیانو


2016-08-08 06:30:54


مبارک باد
محمد نوری

امشب چه شبیست ؟ شب مراد است امشب …
هرجا بروی شمع و چراغ است امشب …
امشب چه شبیست ؟ شب مراد است امشب …
هرجا بروی شمع و چراغ است امشب …
بادا بادا مبارک بادا … ایشالا مبارک بادا …
ای یار مبارک بادا … ایشالا مبارک بادا …
این حیاط و اون حیاط بپاشین نقل و نبات … بر سر عروس و داماد بپاشید نقل و نبات …
بادا بادا مبارک بادا … ایشالا مبارک بادا …
ای یار مبارک بادا … ایشالا مبارک بادا …
بیا برویم از این ولایت من و تو، تو دست منو بگیر و من دامن تو…
بیا برویم از این ولایت من و تو، تو دست منو بگیر و من دامن تو…
بادا بادا مبارک بادا … ایشالا مبارک بادا …
ای یار مبارک بادا … ایشالا مبارک بادا …
این یار من است که میرود سر بالا … دستش نزنید که می خورد گرما را …
این یار من است که میرود سر بالا … دستش نزنید که می خورد گرما را …
بادا بادا مبارک بادا … ایشالا مبارک بادا …
ای یار مبارک بادا … ایشالا مبارک بادا …
کوچه تنگه بله، عروس قشنگه بله … کوچه تنگه بله، عروس قشنگه بله …
دست به زلفاش نزنین مرواریدبنده … بله …
بادا بادا مبارک بادا … ایشالا مبارک بادا …
ای یار مبارک بادا … ایشالا مبارک بادا …
چه کنیم و چکار کنیم،در صندوق باز کنیم …چه کنیم و چکار کنیم،در صندوق باز کنیم …
صد هزار لیره در آریم، خرج شاه دوماد کنیم… صد هزار لیره در آریم خرج خانوم عروس کنیم …
بادا بادا مبارک بادا … ایشالا مبارک بادا …
ای یار مبارک بادا … ایشالا مبارک بادا …
گل در اومد از حموم سنبل دراومد از حموم، شاه دامادو ببین، عروس دراومد از حموم …
بادا بادا مبارک بادا … ایشالا مبارک بادا …
ای یار مبارک بادا … ایشالا مبارک بادا …
مخمل بخریم سایه کنیم صحرا را … آفتاب نزنه شاخه گل رعنا را …
مخمل بخریم سایه کنیم صحرا را … آفتاب نزنه شاخه گل رعنا را …
بادا بادا مبارک بادا … ایشالا مبارک بادا …
ای یار مبارک بادا … ایشالا مبارک بادا …
عروس چقدر قشنگه ایشالا مبارکش باد … دوماد چه شوخ و شنگه، ایشالا مبارکش باد …
عروس شیرین زبونه ایشالا مبارکش باد … دوماد چه مهربونه، ایشالا مبارک باد …
بادا بادا مبارک بادا … ایشالا مبارک بادا …
ای یار مبارک بادا … ایشالا مبارک بادا …
داماد رو تخت نشسته ایشالا مبارکش باد … عروس پهلوش نشسته ایشالا مبارکش باد…
بادا بادا مبارک بادا … ایشالا مبارک بادا …
ای یار مبارک بادا … ایشالا مبارک بادا …
ای یار مبارک بادا … ایشالا مبارک بادا …