غصه نخور عزیزم نت موسیقی


2011-03-06 16:29:00


غصه نخور عزیزم - زندگی قشنگه
هایده

غصه نخور عزیزم که زندگی قشنگه
پیر نمیشه تو دنیا کسی که شوخ و شنگه
دو رنگ نباش با هیچکس که دنیا رنگوارنگه
دو رنگ نباش با هیچکس که دنیا رنگوارنگه
سنگ میخوره تو دنیا به اون دلی که سنگه
غصه نخور عزیزم که زندگی قشنگه
قشنگه قشنگه قشنگه

اونکه یه روزگاری عشقم و ایمونم بود
اونکه فقط نگاهش دردم و درمونم بود
اما حالا میبینم که آفت جونم بود
اما حالا میبینم که آفت جونم بود

آه
سنگ میخوره تو دنیا به اون دلی که سنگه
غصه نخور عزیزم که زندگی قشنگه
قشنگه قشنگه قشنگه

یه عمر در انتظارش به گوشه ای نشستم
از همه دل بریدم از همه کس گسستم
دل به غریبه ها بست نمک نداره دستم
دل به غریبه ها بست نمک نداره دستم
سنگ میخوره تو دنیا به اون دلی که سنگه
غصه نخور عزیزم که زندگی قشنگه
قشنگه قشنگه قشنگه
قشنگه قشنگه قشنگه