سه گدار نت موسیقی


2011-03-17 04:11:41


سه گدار
میترا رهبر
سیما بینا

شعر اجرای میترا رهبر
--
از اينجا تا به بيرجند سه گداره
گدار اولش پر، پر از نقش و نگاره
گدار دومی مخمل بپوشم
گدار سومش دی دی، ديدار ياره

گل زردم، همه دردم ز جفايت شكوه نكردم
تو بيا تا دور تو گردم، آه
ای يار جانی، يار جاودانی
دوباره برنمی ‌گردد دور جوانی

بيا تا گندم يک خوشه باشيم
يکی شمع و يکی پر پر، پروانه باشيم
يکی موسی شويم اندر مناجات
يکی جارو کش می می، ميخانه باشيم

گل زردم، همه دردم ز جفايت شكوه نكردم
تو بيا تا دور تو گردم، آه
ای يار جانی، يار جاودانی
دوباره برنمی ‌گردد دور جوانی

از اينجا تا به بيرجند سه گداره
گدار اولش پر، پر از نقش و نگاره
گدار دومی مخمل بپوشم
گدار سومش دی دی، ديدار ياره

گل زردم، همه دردم ز جفايت شكوه نكردم
تو بيا تا دور تو گردم، آه
ای يار جانی، يار جاودانی
دوباره برنمی ‌گردد دور جوانی


شعر اجرای سیما بینا
--

بيا جانا که تا جانانه باشيم
يکی شمع و يکی پر پر، پروانه باشيم
يکی موسی شويم اندر مناجات
يکی جارو کش می می، ميخانه باشيم

گل زردم، همه دردم ز جفايت شكوه نكردم
تو بيا تا دور تو گردم، آه
ای يار جانی، يار جانی
دوباره برنمی ‌گردد ديگر جوانی

از اينجا تا به بيرجند سه گداره
گدار اولی جان جان، نقش و نگاره
گدار دومی مخمل بپوشم
گدار سومی دی‌ دی، ‌ديدار ياره

گل زردم، همه دردم ز جفايت شكوه نكردم
تو بيا تا دور تو گردم، آه
ای يار جانی، يار جانی
دوباره برنمی ‌گردد ديگر جوانی

دلم بی وصل تو شادی مبیناد
به غیر از محنت آزادی آزادی مبیناد
خراب آباد دل بی مقدم تو
الهی هرگز آبادی آبادی مبیناد

گل زردم، همه دردم ز جفايت شكوه نكردم
تو بيا تا دور تو گردم، آه
ای يار جانی، يار جانی
دوباره برنمی ‌گردد ديگر جوانی


شعر اجرای حسین بختیاری
--

از اينجا تا به بيرجند سه گداره
گدار اولی نقش نقش، نقش و نگاره
گدار دومی مخمل بپوشم
گدار سومی دی ‌دی، ‌ديدار ياره

گل زردم، همه دردم ز جفايت شكوه نكردم
تو بيا تا دور تو گردم، آه
ای يار جونی، ای يار جونی
دوباره برنمی گردد ديگر جوونی

سه غم آمد به راهم هر سه يک بار
غريبی و اسيری و جانا غم يار
غريبی و اسيری چاره داره
غم يار و غم يار و جانا غم يار

گل زردم، همه دردم ز جفايت شكوه نكردم
تو بيا تا دور تو گردم، آه
ای يار جونی، ای يار جونی
دوباره برنمی گردد ديگر جوونی

نسيمی كه از بن آن كاكل آيو
مرا خوش‌تر ز بوی آن سنبل آيو
چو شو گيرم خيالت را در آغوش
سحر از بسترم بوی، بوی گل آيو

گل زردم، همه دردم ز جفايت شكوه نكردم
تو بيا تا دور تو گردم، آه
ای يار جونی، ای يار جونی
دوباره برنمی گردد ديگر جوونی