دوستت دارم نت موسیقی


2011-03-25 13:54:57


دوستت دارم
شاهرخ

دنیا رو من میبینم توی چشای خستت
سایه غم نشسته روی لبای بستت
روی لبای بستت
قفل سکوتو بشکن
دنیای ما قشنگه
دنیای مای عاشق
آسمونش یه رنگه
آسمونش یه رنگه
قلب من از تو روشنه
برکت صبح روشنی
بی تو نمیتونم باشم
هر جا برم تو با منی
بخون تو خونه چشام ببین فقط تو رو میخوام
بخون تو خونه چشام ببین فقط تو رو میخوام
دوستت دارم دوستت دارم
تو زندگی تو رو دارم
دوستت دارم دوستت دارم
تو زندگی تو رو دارم
تو خلوت یه کوهی
غروب چشمه ساری
یه آینه نجیبی
پرنده رهایی
پرنده رهایی
تنت مثل کویره
کویر گرم و خاکی
تو تشنه ای ولیکن همیشه خوب و پاکی
همیشه خوب و پاکی
قلب من از تو روشنه
برکت صبح روشنی
بی تو نمیتونم باشم
هر جا برم تو با منی
بخون تو خونه چشام ببین فقط تو رو میخوام
بخون تو خونه چشام ببین فقط تو رو میخوام
دوستت دارم دوستت دارم
تو زندگی تو رو دارم
دوستت دارم دوستت دارم
تو زندگی تو رو دارم