در فکر تو بودم نت موسیقی


2010-10-30 18:49:16

در فکر تو بودم نت پیانو


2010-09-17 01:58:26

در فکر تو بودم آکورد


2011-12-21 15:22:47

در فکر تو بودم بوی دیروز ۴۱
2016-12-15 07:02:43


در فکر تو بودم
مرضیه
آهنگساز: علی اکبر شیدا

اگر مستم من از، عشق تو مستم
عشق تو مستم ،عشق تو مستم
بیا بنشین که دل بردی ز دستم
بردی ز دستم ،بردی ز دستم

آخ دلم پیش تو بندی،پیش تو بنده
یارم مشکل پسند مشکل پسنده،مشکل پسنده
مشکل پسنده ،مشکل پسنده ،مشکل پسنده

مرا عشق رویت دیوونه کرد،دیوونه کرده،دیوونه کرده
میون کوه و دشت ، آواره کرد
آواره کرده ،آواره کرده

آخ دلم پیش تو بندی ،پیش تو بنده
یارم مشکل پسند مشکل پسنده،مشکل پسنده
مشکل پسنده ،مشکل پسنده ،مشکل پسنده

در فکر،درفکر،در فکر تو بودم که یکی
حلقه به در زد، عزیز حلقه به در زد
گفتم ، گفتم صنما قبله نما بلکه تو باشی
تو باشی، تو باشی ،تو باشی

ای حبیب من آآ ای عزیز من آآ

آنکه مرا از تو جدا می سازد
خیر نبیند که چه ها می سازد، خیر نبیند که چه ها میسازد
ای حبیب من ،عشق روی تو شد نصیب من
سوختم ساختم ای بلای جان
سوختم ساختم ای بلای جان