دایه دایه نت موسیقی


2010-11-25 08:42:06

دایه دایه نت پیانو


2010-11-23 14:15:38

دایه دایه ۳ نت موسیقی


2011-04-02 20:58:55


دایه دایه
فولکلور لرستان
مرتضی

دایه دایه وقت جنگه
دایه دایه وقت جنگه
قطار کش بالای سرم پرزفشنگ جونم
پر زفشنگ جونم
دایه دایه وقت جنگه
دایه دایه وقت جنگه
قطار کش بالای سرم پرزفشنگ جونم
پر زفشنگ جونم

زینو برگم رو بذار رومادیونم
راه جنگیدنو خیلی خوب میدونم
مرد کوه تکسوار میون میدونم
میون میدونم
اسب باوفای من بیا دوباره
وقت جنگیدنو وقت کارزاره
ابر کینه های من میخواد ببا اره
میخواد ببا اره
دایه دایه وقت جنگه
دایه دایه وقت جنگه
قطار کش بالای سرم پرزفشنگ جونم
پر زفشنگ جونم
نازنینم رخت نومزدیتوبر کن
ترک این مرد سوار خیره سر کن
قصه رفتن مارو بیا و باور کن
بیا و باور کن
همسفر بیا ببین تفنگ من بروی زینه
دل میون سینه پر زخشمو وکینه
زخشموو کینه
دایه دایه وقت جنگه
دایه دایه وقت جنگه
قطار کش بالای سرم پرزفشنگ جونم
پر زفشنگ جونم
ای که خسته ایو دور از اشیونه
دایه دایه
با سرود من بخون که بیبهونه
دایه دایه
پشت هر مرد سوار به رنگ خوونه
به رنگ خوونه

ای تو بانی ترانهو سرودم
دایه دایه
ای تو نبض هر سلامو هر درود
ای وطن که بسته ای به تارو پوودم
به تاروپوودم

دایه دایه وقت جنگه
دایه دایه وقت جنگه
قطار کش بالای سرم پرزفشنگ جونم
پر زفشنگ جونم
زینو برگم رو بذار رومادیونم
راه جنگیدنو خیلی خوب میدونم
مرد کوه تکسوار میون میدونم
میون میدونم
اسب باوفای من بیا دوباره
وقت جنگیدنو وقت کارزاره
ابر کینه های من میخواد ببا اره
میخواد ببا اره
دایه دایه وقت جنگه
دایه دایه وقت جنگه
قطار کش بالای سرم پرزفشنگ جونم
پر زفشنگ جونم
دایه دایه وقت جنگه
دایه دایه وقت جنگه
قطار کش بالای سرم پرزفشنگ جونم
پر زفشنگ جونم
دایدا یا وقت جنگه
دایه دایه وقت جنگه
قطار کش بالای سرم پرزفشنگ جونم
پر زفشنگ جونم

دایه دایه وقت جنگه
دایه دایه وقت جنگه
قطار کش بالای سرم پرزفشنگ جونم
پر زفشنگ جونم
دایه دایه وقت جنگه
دایه دایه وقت جنگه
قطار کش بالای سرم پرزفشنگ جونم
پر زفشنگ جونم