خاله جون نت موسیقی


2011-03-29 13:54:04


خاله جون
NA

خاله جون قربونتم، حیرونتم، آتیش سر قلیونتم،
چندماهه داری؟ خاله چرا نمیزائی؟

خاله جون قربونتم، حیرونتم، آتیش سر قلیونتم، آفتاب لب رخ بونتم، مهتاب توی ایوونتم، تو کوچه میری کفش پاتم، تو خونه میوی زن کاکاتم، خاله جون چار ماهه عروسم، پی (پنج) ماهه دارم، خاله جون حواس ندارم، خاله چرو نمی زایم؟

خاله خدا کریمه- هنوز بچه خمیره