ای خدا نت موسیقی


2010-11-01 02:58:22

ای خدا نت پیانو


2010-11-01 02:36:36

آخر قصه من نزدیکه نت موسیقی


2011-02-28 15:56:54


ای خدا
هایده

ای خداااا , ای خدا , ای خدا
همه چی واسم غریبه
همه چی رنگ فریبه
ای امید نا امیدان
برسون هر چی نسیبه
ای خداااا , ای خدا , ای خدا

دیگه نیست صبرو قراری
آخ چه روزو روزگاری
مگه ما رو دوست نداری
ای خدا کجای کاری
ای خداااا , ای خدا , ای خدا

ای خدا قسم به عشقو
به همین حال پریشون
به وفای عاشقونو
به صفای چشم گریون
دیگه طاقتم تمومه

دیگه فرصتی نمونده
واسهء عشقو عبادت
ای خدا قسم به رازم
که ازت نبوده پنهون
به تموم اشک چشمام

به همین شام غریبون
دیگه طاقتم تمومه
دیگه فرصتی نمونده
واسه عشقو عبادت

دیگه نیست صبرو قراری
آخ چه روزو روزگاری
مگه ما رو دوست نداری
ای خدا کجای کاری

ای خداااا , ای خدا , ای خدا
آ آ آ آ آ آ آ آ آ
روزگارمون خزون شد
عشقمون فدای عشق دیگرون شد
ما که هستیمو نمردیم

پس چرا عشقو به دیگرون سپردیم
ما که با زمونه ساختیم
بد و خوبشو شناختیم
ای خدا برنده باشیم
ما که زندگی رو باختیم

ای خداااا , ای خدا , ای خدا
آ آ آ آ آ آ آ آ . . .