بر سر قایقش در شب سرد زمستانی2010-05-10 03:39:00


بر سر قایقش
ترانه سرا: نیما یوشیج
احمدرضا احمدی

بر سر قایقش اندیشه کنان قایق بان
دائماً میزند از رنج سفر بر سر دریا فریاد:
« اگرم کشمکش موج سوی ساحل راهی میداد.»

سخت طوفان زده روی دریاست
ناشکیباست به دل قایق بان
شب پر از حادثه.دهشت افزاست.

بر سر ساحل هم لیکن اندیشه کنان قایق بان
نا شکیباتر بر می شود از او فریاد:
« کاش بازم ره بر خطه ی دریای گران می افتاد ! »