2010-05-10 03:34:44


اجاق سرد
ترانه سرا: نیما یوشیج
احمدرضا احمدی
محمد نوری

مانده از شب های دورادور
بر مسیر خامش جنگل
سنگ چینی از اجاقی خرد
اندرو خاكستر سردی
همچنان كاندر غبار اندوده اندیشه های من
ملال انگیز
طرح تصویری
در آن هر چیز.
داستانی
حاصلش دردی.
روز شیرینم كه با من آتشی داشت
نقش نا همرنگ گردیده
سرد گشته
سنگ گردیده
با دم پاییز عمر من
كنایت از بهار روی زردی
مانده از شب های دورادور
بر مسیر خامش جنگل