یاد ایام بوی دیروز


2010-02-21 07:08:57


قدیم
فرامرز اصلانی

زندگی هم زندگی های قدیم
عشق هم آن عشقهای آتشین
یار هم یاری که با من یار بود
در عبور روزهای دلنشن
گفتگو هم گفتگوهای قشنگ
در شبان شعر و مهتاب و شراب
بوسه هم آن بوسه های غرق مهر
تا سحرگاهان پیش از آفتاب
موسیقی هم ساز فرهنگ شریف
با صدای زیر و بم های بنان
پنجه هم ازآن پرویز و ملک
یا کسایی نی نواز جاودان
شعر هم تعبیر سهراب و فروغ
از خدا از بودن و دلخستگی
ارتباط شاملو با قلب خویش
یا که نادرپور با دلبستگی
موسیقی هم ساز فرهنگ شریف
با صدای زیر و بم های بنان
پنجه هم ازآن پرویز و ملک
یا کسایی نی نواز جاودان
شعر هم تعبیر سهراب و فروغ
از خدا از بودن و دلخستگی
ارتباط شاملو با قلب خویش
یا که نادرپور با دلبستگی
زندگی هم زندگی های قدیم...