گلایه بوی دیروز


2010-02-21 07:08:57


گلایه
آهنگساز: صادق نوجوکی
ترانه سرا: مینا جلالی
ستار

من از دست تو بردم شکایت به قناری
که من آواز عشقم ولی باور نداری
من از دست تو بردم شکایت به ستاره
که تو چشمات نداری برام یه تک اشاره
شکایت رو شکایت رو شکایت
از اینجا شا کیم تا بی نهایت
گلایه رو گلایه رو گلایه
چقدر دلگیرم از گوشه کنایه
من از دست تو بردم شکایت پیش مهتاب
که از گلدون چشمام چقدر چیدی گل خواب
من از دست تو بردم شکایت پیش خورشید
که عشقت در وجودم چقدر سوزنده تابید
شکایت رو شکایت رو شکایت
از اینجا شا کیم تا بی نهایت
گلایه رو گلایه رو گلایه
چقدر دلگیرم از گوشه کنایه
تو هر گلدون سنگی گل و گلناری انگار
تو چشم عاشق من فقط گل خاری انگار
تو هر گلدون سنگی گل و گلناری انگار
تو قلب نازک من فقط گل خاری انگار
شکایت رو شکایت رو شکایت
از اینجا شا کیم تا بی نهایت
گلایه رو گلایه رو گلایه
چقدر دلگیرم از گوشه کنایه