2010-02-21 07:08:57


هوس
سامان

من می دونم که با یکی دیگه داری حرف می زنی
یه روز جوابمو دیدی ، یه روز منو پس می زنی
یه روز منو پس می زنی
به من میگی دوستم داری ، امّا نگاهت به اونه
میگی فقط منو داری ، امّا هنوزم با اونی
امّا هنوزم با اونی

من می دونم که با یکی دیگه داری حرف می زنی
یه روز جوابمو دیدی ، یه روز منو پس می زنی
یه روز منو پس می زنی
به من میگی دوستم داری ، امّا نگاهت به اونه
میگی فقط منو داری ، امّا هنوزم با اونی
امّا هنوزم با اونی
امّا هنوزم با اونی

من میدونم که عشق من برای تو یه بازیه
بیا به من رحمی بکن ، مگه دل اسباب بازیه
من می دونم که تو همش از رو هوس حرف می زنی
یه روز به من دونه میدی یه روز به من سنگ می زنی
یه روز به من سنگ می زنی
من میدونم که عشق من برای تو یه بازیه
بیا به من رحمی بکن ، مگه دل اسباب بازیه
من می دونم که تو همش از رو هوس حرف می زنی
یه روز به من دونه میدی یه روز به من سنگ می زنی
یه روز به من سنگ می زنی
یه روز به من سنگ می زنی
من می دونم که با یکی دیگه داری حرف می زنی
یه روز جوابمو دیدی ، یه روز منو پس می زنی
یه روز منو پس می زنی
به من میگی دوستم داری ، امّا نگاهت به اونه
میگی فقط منو داری ، امّا هنوزم با اونی
امّا هنوزم با اونی
امّا هنوزم با اونی
امّا هنوزم با اونی