نصیحت بوی دیروز


2010-02-21 07:08:57


نصیحت
منوچهر سخائی

نصیحت به تو دختر نکن حرفشو باور
رقیبم می خواد از غصه عشق ما بمیره
می دونم که می خواد از آب گل ماهی بگیره
برگرد برگرد پشیمون میشی آخر
برگرد برگرد پریشون میشی آخر
برگرد برگرد پریشون میشی آخر
هرچی حسودا میگن همش ز سوز دله
هرچی رقیبم میگه بدون همش باطله
اگه پیش من می موندی دلمو نمی سوزوندی
هیچ چیزی کم نداشتیم این همه غم نداشتیم
اگه پیش من می موندی دلمو نمی سوزوندی
هیچ چیزی کم نداشتیم این همه غم نداشتیم
برگرد برگرد پشیمون میشی آخر
برگرد برگرد پریشون میشی آخر
برگرد برگرد پریشون میشی آخر