2010-02-21 07:08:57


نامه
مانی رهنما
حمید خندان
آهنگساز: داریوش تقی پور

[ مانی ]
مینویسم با سکوتم مثل رویا مثل یه خواب
خطی از دلتنگی خویش نامه ای نوشته بر آب
[حمید خندان]
از غروب و غربت من از یه راه دور و دشوار
برسه به دست طفلی که نشسته کنج دیوار
پشت دیوار سکوتم جاده های جستجو هام
جایی که شکسته میشد قلکای آرزوهام
[ مانی ]
توی کوچه باغ لبخند کوچه گریه و بازی
شب آرزو شمردن خنده های بی نیازی
مینویسم تا بدونی من به دنبالت دویدم
رفتم و رفتم و رفتم اما هیچ وقت نرسیدم
[حمید خندان]
تو همون گل سپیدی که یه شب باد با خودش برد
همون تفسیر نجیبی که توی آیینه پژمرد
[ مانی ]
کاش میشد مثل تو باشم ساکت و صبور و ساده
با تو هستم ای خود من ای دل همیشه عاشق
[حمید خندان]
اینجا من مثل یه نامه به خط آخر رسیدم
اما حتی توی خوابم یه نفس تو رو ندیدم