2010-02-21 07:08:57


رفیق
سیاوش قمیشی

طاقت بیار رفیق (رفیق،رفیق،رفیق،رفیق،رفیق)

طاقت بیار ، می شه شنید خندیدن دلخواه رو
تو زنده می مونی رفیق ، طاقت بیار این راه رو
طوفان رو پشت سر بذار ، اون سمت ما آبادیه
این زمزمه تو گوشمه ، فردا پر از آزادیه
طاقت بیار رفیق ، دنیا تو مشت ماست
طاقت بیار رفیق ، خورشید پشت ماست

طاقت بیار رفیق ، ما هر دو بی کسیم
طاقت بیار رفیق ، داریم می رسیم

دنیا اگه تاریک شد ، دستای فانوس رو بگیر
با من بیا ، با من بیا ، چیزی نمونده از مسیر
سرما و سوز برف رو آهسته پشت سر بذار
امروز وقت خواب نیست ، ما با همیم ، طاقت بیار
طاقت بیار رفیق ، دنیا تو مشت ماست
طاقت بیار رفیق ، خورشید پشت ماست

طاقت بیار رفیق ، ما هر دو بی کسیم
طاقت بیار رفیق ، داریم می رسیم

طاقت بیار رفیق (رفیق،رفیق،رفیق)

طاقت بیار رفیق

رفیق (رفیق،رفیق،رفیق)

طاقت بیار رفیق