دریایی بوی دیروز


2010-02-21 07:08:57


دریایی
مهرداد

ماه که از راه می رسه با پای خسته
دختری تو دشت دریا قاطی آبیا نشسته
موج زده از ته مرداب صورت آبی مهتاب
عکس آسمونی تو همه چیم خورده شکسته
همه چیم خورده شکسته
مثل گنجیشکک لالی از پرنده ها می پرسم
چه جوری آواز می خونن
مثل اون ستاره ها که به هوای دیدن تو
از تو لونه شون رمیدن
ماه که از راه می رسه با پای خسته
دختری تو دشت دریا قاطی آبیا نشسته
قاطی آبیا نشسته
من می خواستم با تو باشم آبی باشم
مثل تو دریایی باشم
اما این ذهن کویری تن خاکی
پاهای دربدر خستمو بسته
من می خواستم با تو باشم آبی باشم
مثل تو دریایی باشم
اما این ذهن کویری تن خاکی
لبای کاهگلی تشنمو بسته
ماه که از راه می رسه با پای خسته
دختری تو دشت دریا قاطی آبیا نشسته
موج زده از ته مرداب صورت آبی مهتاب
عکس آسمونی تو همه چیم خورده شکسته
همه چیم خورده شکسته
مثل گنجیشکک لالی از پرنده ها می پرسم
چه جوری آواز می خونن
مثل اون ستاره ها که به هوای دیدن تو
از تو لونه شون رمیدن
ماه که از راه می رسه با پای خسته
دختری تو دشت دریا قاطی آبیا نشسته
قاطی آبیا نشسته
ماه که از راه می رسه با پای خسته
دختری تو دشت دریا قاطی آبیا نشسته
قاطی آبیا نشسته