خاطره بوی دیروز


2010-02-21 07:08:57


خاطره
مارتیک

از قلب هزار عاشق من قصه هزار گفتم
تک قصه ی قلب خود از چشم تو بشنفتم
من راز بسی دیدم آن هم همه آشفته
تک راز دل خود را با چشم تو آشفتم
آغاز پس از آغاز پرواز پس از پرواز
من خاطره میابم من خاطره میابم
آواز شدی پرواز گر در نفسی خواهی من خاطره میابم