جون خودت بوی دیروز


2010-02-21 07:08:57


جون خودت
آهنگساز: شوبرت آواکیان
گروه بلک کتس

دختر ایرونی که ناز و دلبری
این پیغام Black Cats رو گوش کن
می شکونی قلب پسر ایرونی رو
حرفای دلشو گوش کن
می آی از این ورا گذری
دل و هرجا بخوای می بری
یه روی خوش نشون نمی دی
منو می کشی با این دلبری
(می آی از این ورا گذری
دل و هرجا بخوای می بری
یه روی خوش نشون نمی دی
منو می کشی با این دلبری)
امان از اون چشات از اون قد و بالات
ببین چطور دلم افتاده به پات
می گم به جون تو (آها) میرم قربون تو
می گی جون خودت ببر زبونتو
آ
هی می گم خانوم کجا؟
(هی خانوم کجا کجا؟!)
دوست دارم به خدا
(دوست دارم به خدا)
هی خانوم یواش یواش
(هی خانوم یواش یواش)
با ما اینجوری نباش (2X)
با کسی جز تو راه نمی آم
(با کسی جز تو راه نمی آم)
تورو می خوام و کوتاه نمی آم
(تورو می خوام و کوتاه نمی آم)
اونی که من می خوام همونی
خودتم اینو خوب می دونی
کسی رو جز تو دوست ندارم
اینومی تونی تو نگام بخونی
امان از اون چشات از اون قد و بالات
ببین چطور دلم افتاده به پات
می گم به جون تو میرم قربون تو
می گی جون خودت ببر زبونتو
آ
هی می گم خانوم کجا؟
(هی خانوم کجا کجا؟!)
دوست دارم به خدا
(دوست دارم به خدا)
هی خانوم یواش یواش
(هی خانوم یواش یواش)
با ما اینجوری نباش (2X)
می آی از این ورا گذری
دل و هرجا بخوای می بری
یه روی خوش نشون نمی دی
منو می کشی با این دلبری
امان از اون چشات از اون قد و بالات
ببین چطور دل من افتاده به پات
می گم به جون تو میرم قربون تو
می گی به جون خودت ببر زبونتو
آ
هی می گم خانوم کجا؟
(هی خانوم کجا کجا؟!)
دوست دارم به خدا
(دوست دارم به خدا)
هی خانوم یواش یواش
(هی خانوم یواش یواش)
با ما اینجوری نباش (2X)

می آی از این ورا گذری
دل و هرجا بخوای می بری
یه روی خوش نشون نمی دی
منو می کشی با این دلبری
(می آی از این ورا گذری
دل و هرجا بخوای می بری
یه روی خوش نشون نمی دی
منو می کشی با این دلبری)
امان از اون چشات از اون قد و بالات
ببین چطور دلم افتاده به پات
می گم به جون تو (آها) میرم قربون تو
می گی جون خودت ببر زبونتو
آ
هی می گم خانوم کجا؟
(هی خانوم کجا کجا؟!)
دوست دارم به خدا
(دوست دارم به خدا)
هی خانوم یواش یواش
(هی خانوم یواش یواش)
با ما اینجوری نباش (2X)