تک درخت بوی دیروز


2010-02-21 07:08:57


تک درخت
کورش یغمائی

مثل تک درخت با شاخه های پیر
تنها مونده ام تو قلب کویر
گرد زانوهام پیرهن تنم
تازه موندنم نیاز رستنم
غروب فصل من شروع رفتنه
طلوع فصل سرد فصل سر برام شکستنه
شیار زخمی ام تو خاک بیقرار
با من همیشه موندگار
شب و روز نگاهم همش به سوی آسمونه
تا یه پرنده بیاد شعر بارونو بخونه
شب و روز نگاهم همش به سوی آسمونه
تا یه پرنده بیاد شعر بارونو بخونه
بهار دست من پناه عاشقان
به راه خستگان منم یه سایه بان
سرنوشت من توی دست باد
توی سینه ام شکسته فریاد
غروب فصل من شروع رفتنه
طلوع فصل سرد فصل سر برام شکستنه
شیار زخمی ام تو خاک بیقرار
با من همیشه موندگار
شب و روز نگاهم همش به سوی آسمونه
تا یه پرنده بیاد شعر بارونو بخونه
شب و روز نگاهم همش به سوی آسمونه
تا یه پرنده بیاد شعر بارونو بخونه