تنپوش بوی دیروز


2010-02-21 07:08:57


بی مثال
راستین

تو مثل گل نیستی گل از تو اینجاست
اگر که گل مثل تو باشه زیباست
دریا اگر مثل تو باشه دریاست
وگر نه قطره ای غریب و تنهاست
تو مثل تو مثل خودت قشنگی
مثل خودت غریب و با شکوهی
شکل تو باید باشه هر چی که هست
تو نه مثل دریا نه مثل کوهی
تو مثل گل نیستی گل از تو اینجاست
اگر که گل مثل تو باشه زیباست
دریا اگر مثل تو باشه دریاست
وگر نه قطره ای غریب و تنهاست
ابریشم ترانه تن پوش تو
گلخونه گیج و مات و مبهوت تو
پناه هر حادثه آغوش تو
فریاد من نگاه خاموش تو
پنجره های خانه بیدار تو
آیینه ها حظور تکرار تو
طلوع صبح تازه تکرار تو
زیباترین حادثه دیدار تو
تو مثل گل نیستی گل از تو اینجاست
اگر که گل مثل تو باشه زیباست
دریا اگر مثل تو باشه دریاست
وگر نه قطره ای غریب و تنهاست
تو مثل تو صمیمی و زلالی
در هر نفس ممکن و محالی
تو نه مثل خوابی و نه خیالی
مثل کسی نیستی تو بی مثالی
پنجره های خانه بیدار تو
آیینه ها حظور تکرار تو
طلوع صبح تازه تکرار تو
زیباترین حادثه دیدار تو
تو مثل گل نیستی گل از تو اینجاست
اگر که گل مثل تو باشه زیباست
دریا اگر مثل تو باشه دریاست
وگر نه قطره ای غریب و تنهاست