تنها تو خونه بوی دیروز


2010-02-21 07:08:57


تنها تو خونه
کامران جهانبانی

شبا وقتی که تنها می مونم تو خونه
نگا می کنم به عکس تو عاشقونه
دلم می گیره دوباره، باز بهونه
که یه شب با تو آواز بخونه
وقتی میای خدا، ماه می بخشه
ستاره از پشت ابر می درخشه
ولی نگاه تو میگه که دوباره
باید بری تو، از پیشم
تنها میشم، چون همیشه
ولی با عشق تو هرگز غمگین نمی شم
ولی با عشق تو هرگز غمگین نمی شم...