تنهایم بوی دیروز


2010-02-21 07:08:57


تهایم
بابک رهنما

مگه عاشقت نبودم مگه باورت نداشتم
مگه اخرش خودم رو پای باورم نزاشتم
مگه هر نفس نخواستم تو رو هم نفس بدونم
چی شد اون صدا که باید حالا با خودم بخونم
تنهایم ..............تنهای تنهایم
آزاد از امروزو ... فردایم
تنهایم ..............تنهای تنهایم
آزاد از امروزو ... فردایم
مگه پای قصه ها روبه شب تو وا نکردم
مگه تا همین ترانه تو رو هم صدا نکردم
تو رو هم صدا نکردم که نموندی عاشقونه
میخوام با خودم بخونم برو از همین ترانه
تنهایم ..............تنهای تنهایم
آزاد از امروزو ... فردایم