بی واژه ها بوی دیروز


2010-02-21 07:08:57


بی واژه ها
محمد اصفهانی

منو دریا،منو بارون منو آسمون‌صداکن
اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن

منو تنها،منو عاشق منو خوب‌من‌صدا‌کن
منو‌ از همین‌ ترانهواسه ما‌شدن‌صدا‌کن

منو بی واژه صدا کنهمصداتر از همیشه
به‌همون‌اسم عزیزی که برات‌کهنه‌نمیشه

واسه زندگی‌صدام‌کن واسه‌هر‌چی عاشقانه س
واسه حرفای قشنگی که نگفته شاعرانه س

منو ‌شب ‌صدا کن امااون‌شبی‌که تو‌رو‌داره
اون‌شبی‌که‌جای‌ماهشتو‌رو ‌پیش ‌من میاره

منو‌ آیینه صدا کن که‌میخوام ‌مثل‌تو ‌باشم
که برای با تو بودنمیخوام‌از‌خودم‌جدا شم

منو دریا،منو بارونمنو آسمون صدا کن
اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن