ای عشق بوی دیروز


2010-02-21 07:08:57


ای عشق
پدرام مرندیز

ای عشق منم از تو سرگشته و سودایی
من در همه ی عالم مشهور به شیدایی
ای عشق منم از تو سرگشته و سودایی
من در همه ی عالم مشهور به شیدایی
در نامه ی مجنونم از نامه من اغازم
زان پیش اگر بودم سر دفتر دانایی
ای باده فروش من سرمایه ی جوش من
ای از تو خروش من , من نایم و نایی
ای عشق منم از تو سر گشته و سودایی
من در همه ی عالم مشهور به شیدایی
گر زندگیم خواهی در من نفسی دردم
من مرده ی صد سال تو روح مسیحایی
ای عشق منم از تو سرگشته و سودایی
من در همه ی عالم مشهور به شیدایی
ای عشق منم از تو سرگشته و سودایی
من در همه ی عالم مشهور به شیدایی