ای داد بوی دیروز


2010-02-21 07:08:57


ای داد
گروه بلک کتس

ای داد، باز شب شد، دل تنگ شد ؛ یار نیومد
یک شب، از فکرش، به چشمام ؛ خواب نیومد
ماه رفت، آفتاب زد، صبح شد ؛ صبرم سر اومد
صد بار، منو کاشت و، زیر قولش زد و؛ نیومد
بسه، دیگه خسته شدم از تو دل دیوونه
افسوس، تو این دوره، همه عشقها بی دوومه
بسه، دیگه خسته شدم از تو دل دیوونه
افسوس، تو این دوره، همه عشقها بی دوومه
آخه هیچوقت، هیچکس رو، قد تو، دوست نداشتم
اما از دستش، راحت شب و روز نداشتم
هرگز، هیچکس رو، قد تو، دوست نداشتم
اما از دستش، راحت شب و روز نداشتم
دختر :
بس کن دورنگی رو، برو دست از سرم بردار
دستت برام رو شد، برو سر به سرم نگذار
مردم همه دیدن، با کی کجاب بودی
گفتی سفر رفتی، همین گوشه کنار بودی
بلک کتس :
مردم دروغ میگن، باور نکن یک دم
هرگز نبود جز تو، هیچکس تو فکر من
دختر :
صد بار تورو همونجا، کنار دیگری دیدم
هاشا نکن جونم، اینبار خودم دیدم
بلک کتس :
منو بازی نده، دروغ نگو؛ اینا همش حرفه
بگو میخوایی بری، دلت واسه یکی دیگه رفته
منو بازی نده، دروغ نگو؛ اینا همش حرفه
بگو میخوایی بری، دلت واسه یکی دیگه رفته
هیچوقت، هیچکس رو، قد تو، دوست نداشتم
اما از دستش، راحت شب و روز نداشتم
هرگز، هیچکس رو، قد تو، دوست نداشتم
اما از دستش، راحت شب و روز نداشتم
حالا که رسیدیم ما به هم، دیگه منو بازی نده
نمیدونی دل تنگه؟، مگه نمیبینی حالم بده؟
روزگار اگه بد شده، ببین دستات چرا سرد شده
اینقدر دل مارو، نزار سرکارو، نمیخوامت، پس برو
بسه، دیگه خسته شدم از تو دل دیوونه
افسوس، تو این دوره، همه عشقها بی دوومه
بسه، دیگه خسته شدم از تو دل دیوونه
افسوس، تو این دوره، همه عشقها بی دوومه
ای داد، باز شب شد، دل تنگ شد ؛ یار نیومد
یک شب، از فکرش، به چشمام ؛ خواب نیومد
ماه رفت، آفتاب زد، صبح شد ؛ صبرم سر اومد
صد بار، منو کاشت و، زیر قولش زد و؛ نیومد
صدبار دلو شکست و یکبار نیومد