آخرین خبر بوی دیروز


2010-02-21 07:08:57


آخرین خبر
آهنگساز: مهرداد
ترانه سرا: زویا زاکاریان
گوگوش

پشت هم گزارش سقوط برگ
پشت هم خطابهء سایه ی مرگ
خبر خود سوزی ترانه كش
خبر توقیف یک صدای خوش
خبر پریدن عطر گلاب
خبر دزدیدن یک شعر ناب
پشت هم مراسم جایزه دار
خبر قتل گلی وقت فرار
تو فقط مبارک و خوش خبری
از همه گل خونه ها تازه تری
تو فقط حادثه ای خجسته ای
که غریبانه به گل نشسته ای
پشت هم برنده ای از ناکجا
پشت هم دونده ای بی دست و پا
خبر بوسیدن گریهء یار
خبر عروسی من با بهار
پخش یک مسابقه بی قهرمان
پخش چه چه تا سحر بی لقمه نان
پشت هم مصاحبه با میرغضب
پشت هم سوزن و نخ بر لب شب
تو فقط مبارک و خوش خبری
از همه گل خونه ها تازه تری
تو فقط حادثه ای خجسته ای
که غریبانه به گل نشسته ای
بهترین خبر همین حضور تو
خبر حادثهء عبور تو
پخش یک گزارش از خندهء تو
بغض تو پرواز پر کندهء تو
پشت هم ضیافت مهر و صدف
پیش تو ستاره ها آخر صف
پشت هم نمایش دیدار ما
من و تو بارون پشت شیشه ها
تو فقط مبارک و خوش خبری
از همه گل خونه ها تازه تری
تو فقط حادثه ای خجسته ای
که غریبانه به گل نشسته ای