من تنهام بوی دیروز ۵۴


2019-12-31 06:21:22


من تنهام
زانیار خسروی

عکست رو به روم و، اینجا باز جات خالیه
به عکست زل میزنم!! گریه میکنم چند ثانیه
کاشکی میدونستی که بی تو بودن، چه حالیه
تو رفتی و من تنهام، چند سالیه

پر کشیدی به آسمون!! دیگه نیستی پیش من
ولی بیا تو خوابم، با من حرف بزن
دست روزگار خیلی زود، تو رو ازم گرفت
از وقتی تو رفتی!! شب و روزم، رنگ غم گرفت
عطر توی خونه ست، خاطراتت هر گوشه
روزی صد بار از نبودنت گریه ام گرفت

از وقتی تو رفتی، تموم دلخوشیام پژمرد
چه شب ها که با گریه کنار عکست، خوابم برد
چرا تنهام گذاشتی؟؟ میمیرم بدون تو
چرا؟؟ تو که میدونستی جونم بسته ست، به جون تو

پر کشیدی به آسمون!! دیگه نیستی پیش من
ولی بیا تو خوابم، با من حرف بزن
دست روزگار خیلی زود، تو رو ازم گرفت
از وقتی تو رفتی!! شب و روزم، رنگ غم گرفت
عطر توی خونه ست، خاطراتت هر گوشه
روزی صد بار از نبودنت گریه ام گرفت