قطار قطار بوی دیروز ۵۴


2019-12-31 06:39:45


قطار قطار
مرتضی

از اون بالا میام خونه به خونه
با ما صد تا سوار شونه به شونه
همه دل را به دست چابک سوارن
گرفتن سینه دشمن نشونه
قطار قطار فشنگ رو شونمونه
هزار هزار گل توی دستامونه
عشقه رسیدن تو سینمونه
سوار سوار اگه کمی بشینند
هزار هزار سنگر اگر بچینند
ما مرد جنگیم که نمی هراسیم
میریم تا ناز شسصتمون ببینم
قطار قطار فشنگ رو شونمونه
هزار هزار گل توی دستامونه
عشقه رسیدن تو سینمونه
تو صحرا بیابون تو باغا تو گلستون
میگیریم سراغ بهار نم بارون
نمیشیم هراسون ز گرمای تابستون ز سرمای زمستون
قطار قطار فشنگ رو شونمونه
هزار هزار گل توی دستامونه
عشقه رسیدن تو سینمونه
عشقه رسیدن تو سینمونه
قطار قطار فشنگ رو شونمونه
هزار هزار گل توی دستامونه
عشقه رسیدن تو سینمونه
عشقه رسیدن تو سینمونه