دیوونه بوی دیروز ۵۴


2019-12-31 05:56:08


دیوونه
محسن چاوشی

دوست دارم نگات کنم کنم تا که بی حال بشم
تو ازم دل ببری منم اغفال بشم
دوست دارم برای تو با همه فرق کنم
خودمو توی چشات یه تنه غرق کنم
با تو باشم غم چیه
با تو مرگم آسونه
آخه دیوونه میشم
وقتی میگی دیوونه دیوونه
دیوونه دیوونه
حال میده ناز کنی تا نوازشت کنم
بیخودی قهر کنی غرق خواهشت کنم
دل بدم به خنده هات سپر بلات بشم
الهی تصدقت الهی فدات بشم
مگه میتونم تو رو با کسی عوض کنم
لعنتی صدام بزن هی بگو تا حظ کنم
دیوونه دیوونه دیوونه دیوونه
تو حصار بغلت زندگی به کاممه
همه چیت ماله منه سندش به ناممه
وقتی میخندی برام خونه آفتابی میشه
گلدونا گل میکنن آسمون آبی میشه
گلای نسترنو بذار پشت پنجره
زل بزن توی چشام تا دلم ضعف بره
دیوونه دیوونه دیوونه دیوونه