باغ خواهشها بوی دیروز ۵۴


2019-12-30 05:39:19


باغ خواهشها
ترانه سرا: عبدالله الفت
محمد نوری

ای ز تو لب من ، پرترانه شده ،
وز تو قصّه ی من ، جاودانه شده
ای که تا نگهم ، دیده روی تو را ،
شیوه ی نگهم ، عاشقانه شده
نه همین ، با دلم ، همزبانی تو ،
با گل و ، سبزه هم ، مهربانی تو
ای نگاه تو ، باغ خواهش ها ،
آشنا دستت ، با نوازش ها
نه همین ، با دلم ، همزبانی تو ،
با گل و ، سبزه هم ، مهربانی تو
ای ز تو لب من ، پرترانه شده ،
وز تو قصّه ی من ، جاودانه شده
ای که تا نگهم ، دیده روی تو را ،
شیوه ی نگهم ، عاشقانه شده
نه همین ، با دلم ، همزبانی تو ،
با گل و ، سبزه هم ، مهربانی تو
ای نگاه تو ، باغ خواهش ها ،
آشنا دستت ، با نوازش ها
نه همین ، با دلم ، همزبانی تو ،
با گل و ، سبزه هم ، مهربانی تو