شانس آخر بوی دیروز ۵۳


2019-12-28 02:28:23


شانس آخر
ناهید

این دل خریدا ر نداره عاشق بازار نداره
این یار بیوفای من کاری بکار من نداره
انگار نه انگار که داره غصه رو غمهام میذاره
عاقبت این فتنه دمار از روزگار در میاره
راس راسی بیمار شده دل
از بس گرفتار شده دل
هنوز که هیچی نشده
کلی بدهکار شده دل
کلی بدهکار شده دل
دلبر من تو بازاره
همش میگه گرفتاره
تموم بیمهریاشو پامن میذاره
صبرو قرار سر اومد دورو برم نیومد
یاری که هواخواهم بود از همه دیر تر اومد
حالا که رسیدی خوب بمون
مال منی و باش بمون
حالا که رفتی عزیزم فاتحه ی عشقو بخون
از ته دل میگم برات
یه عمر نشسته دل بپات
این دیگه شانس اخره نذار دروغ بگن لبات
راس راسی بیمار شده دل
از بس گرفتار شده دل
هنوز که هیچی نشده
کلی بدهکار شده دل
دلبر من تو بازاره
همش میگه گرفتاره
تموم بیمهریاشو پامن میذاره
صبرو قرار سر اومد دورو برم نیومد
یاری که هواخواهم بود از همه دیر تر اومد
حالا که رسیدی خوب بمون
مال منی و باش بمون
حالا که رفتی عزیزم فاتحه ی عشقو بخون
از ته دل میگم برات
یه عمر نشسته دل بپات
این دیگه شانس اخره نذار دروغ بگن لبات
راس راسی بیمار شده دل
از بس گرفتار شده دل
هنوز که هیچی نشده
کلی بدهکار شده دل