2019-10-21 05:01:31


حیف
سحر

حیف اره حیف علاقه ی دل عاشق ساده ی من دیگه قید این عشق رو بزن دل من
نه نمیخوام دیگه چیزی بگی زده شد دلم از تو یکی بگو اخه به خاطر چی واسه کی
کیه اون که به خاطرش از منم داری میگذری اینجوری بشکنم آتیش میگیره بی تو همه تنم
دیگه ندارم هیچ توقعی ازت دیگه دور عشق دل من کشید خط دیگه نمیخوام ببینمت برو فقط
دست دیگه از سر من بردار برو دیگه بهونه نیار دیگه رو شده دست دلت
بس کن دیگه جایی نداری تو قلبم اره میکشم حست رو کم کم برو دیدی چه خواسته دلت