گریه هاشو بمن بده بوی دیروز ۵۲


2019-07-28 23:57:54


گریه هاشو بمن بده
آریو حبیبی

ستاره بارونه چشاش اشکاشو دست کم نگیر
بگو بخنداش مال تو گریه هاشو ازم نگیر
از تو نگاه اون بچین ستاره های بی شمار
بار جداییشو ولی رو شونه های من بذار
گریه هاشو به من بده خنده چشماش مال تو
اشکای شورش مال من بگو بخنداش مال تو
فقط میخوام بارونی شه بباره رو ترانه هام
من از چشای خیس اون چیز زیادی نمیخوام
بهشت چشماش مال تو من تو نگاش گر میگیرم
تو مهربونیشو میخوای من واسه اخماش میمیرم
من نمیخوام برنده شم بردن من شکستشه
اما حسودی میکنم به دستی که تو دستشه
گریه هاشو به من بده خنده چشماش مال تو
اشکای شورش مال من بگو بخنداش مال تو
فقط میخوام بارونی شه بباره رو ترانه هام
من از چشای خیس اون چیز زیادی نمیخوام