خالو خالو بوی دیروز ۵۲


2019-07-28 22:41:57


خالو خالو
مرتضی
آهنگساز: سعید محمدی

خدا کنه امشو بارون نباره باز
یارم بیاد بندر باساز وبا آواز

براش هزار حرف شنفتنی دارم
یار وفا دار همیشه موندنی دارم

خالو خالو یار مو خیلی قشنگه
خالو خالو تو چشاش یك دنیا رنگه
بی تو ناز كردن یار چه شوخ شنگه
تو گوئی تو زلف یار كجش قشنگه

خالو خالو یار مو خیلی قشنگه
خالو خالو تو چشاش یك دنیا رنگه
بی تو ناز كردن یار چه شوخ شنگه
تو گوئی تو زلف یار كجش قشنگه

میرم به دیدارش باسه روی ماهش
سی بوسه از لبهاش با هزار تب و خواهش
اون ماه گردونه دورش میگردم مو
به جز گرفتاری ازش نبردم مو

خالو خالو یار مو خیلی قشنگه
خالو خالو تو چشاش یك دنیا رنگه
بی تو ناز كردن یار چه شوخ شنگه
تو گوئی تو زلف یار كجش قشنگه

شبهای بندری ماهش قشنگه
آره والا آره
بلم رونی رو كارونش قشنگه
آره والا آره
از اون دورها میاد صدای آواز صدای بندری سوزش قشنگه
از اون دورها میاد صدای آواز صدای بندری سوزش قشنگه

خالو خالو یار مو خیلی قشنگه
خالو خالو تو چشاش یك دنیا رنگه
بی تو ناز كردن یار چه شوخ شنگه
تو گوئی تو زلف یار كجش قشنگه

خدا کنه امشو بارون نباره باز
یارم بیاد بندر باساز وبا آواز

براش هزار حرف شنفتنی دارم
یار وفا دار همیشه موندنی دارم

خالو خالو یار مو خیلی قشنگه
خالو خالو تو چشاش یك دنیا رنگه
بی تو ناز كردن یار چه شوخ شنگه
تو گوئی تو زلف یار كجش قشنگه