افتادن نهایی بوی دیروز ۵۲


2019-07-29 01:23:05


افتادن نهایی
سارا نائینی

زندگیه دوباره توی ترن هوایی
نیمی اسیر ماندن نیم دگر رهایی
چرخشو چرخش انگار سرگیجه ی مکرر
تا که به خود میاییم توی صفیم و از سر
از این بالا پایان پیداست راه سختیست
ترسش اینجاست پیچ تندو روی تکرار
آرام آرام تا ده بشمار
از این بالا پایان پیداست راه سختیست
ترسش اینجاست پیچ تندو روی تکرار
آرام آرام تا ده بشمار
ترس حجوم تردید به باور همیشه
وحشت لحظه ای که شک میکنی به ریشه
قبل سبوته اینجا وقت هنر نمایی
ثانیه ای سکوتو افتادن نهایی
از این بالا پایان پیداست راه سختیست
ترسش اینجاست پیچ تندو روی تکرار
آرام آرام تا ده بشمار
از این بالا پایان پیداست راه سختیست
ترسش اینجاست پیچ تندو روی تکرار
آرام آرام تا ده بشمار
زندگیه دوباره توی ترن هوایی
نیمی اسیر ماندن نیم دگر رهایی
کنار هم نشستیم
از سرنوشت راضی
دنیای ما همینه
دنیای شهر بازی