گفتم نرو بوی دیروز ۵۱


2019-07-21 23:27:17


گفتم نرو
امیر یگانه

نمیخوام قلبم دیگه مال کسی باشه
نمیخوام دیگه تو دستای کسی باشه
به خدا خسته‌م از این همه نیرنگ
قلب من پس کی میشه مثل همه از سنگ
گفتم نرو، سنگدل نشو
آخه دلم، میخواد تورو
خندید و رفت، با من نموند
عشقو از این، چشمامنخوند
نمیخوام آسمون من ابری باشه
نه دیگه از بارون غم خبری باشه
به خدا بستم پنجره روحم
نمیخوام دیگه رو به هیچ احدی وا شه
گفتم نرو، سنگدل نشو
آخه دلم، میخواد تورو
خندید و رفت، با من نموند
عشقو از این، چشمام نخوند
کنج شب بیدارم، حال خوبی دارم
از تو و از همه کس، از خودم بیزارم
کنج شب بیدارم، حال خوبی دارم
از تو و از همه کس، از خودم بیزارم
گفتم، گفتم
گفتم نرو، سنگدل نشو
آخه دلم، میخواد تورو
خندید ورفت، با من نموند
عشقو از این، چشمام نخوند
با من نموند