دیگه عاشق شدن بوی دیروز ۵۱


2019-07-22 00:17:11


دیگه عاشق شدن
کوروس سرهنگ زاده
جهان
ستار
مهستی
آهنگساز: جهانبخش پازوکی

دیگه عاشق شدن ناز کشیدن
فایده نداره نداره دیگه دنبال آهو دویدن
فایده نداره نداره وقتی ای دل به گیسوی پریشون می رسی
خودتو نگه دار وقتی ای دل به چشمون غزل خون می رسی
خودتو نگه دار خودتو نگه دار دیگه عاشق شدن ناز کشیدن
فایده نداره نداره دیگه دنبال آهو دوین فایده نداره نداره
ای دل دیگه بال و پر نداری داری پیر میشی و خبر نداری
ای دل دیگه بال و پر نداری داری پیر میشی و خبر نداری
وقتی ای دل به گیسوی پریشون می رسی خودتو نگه دار
وقتی ای دل به چشمون غزل خون می رسی
خودتو نگه دار خودتو نگه دار
آهنگ عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره ازجهان
دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره
دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره
ای دل دیگه بال و پر نداری داری پیر میشی و خبر نداری
ای دل دیگه بال و پر نداری داری پیر میشی و خبر نداری
وقتی ای دل به گیسوی پریشون می رسی خودتو نگه دار
وقتی ای دل به چشمون غزل خون می رسی
خودتو نگه دار خودتو نگه دار دیگه عاشق شدن ناز کشیدن
فایده نداره نداره دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره