2019-07-15 15:15:26


دیار
شهرام شب پره

من به چشم خویشتن دیدم نگارم میرود
سرخی رخسارم از دنبال یارم میرود
من گرفتارم به طوفان در دل دریای عشق
یار من با کشتی نوح از کنارم میرود
وای که چه حالی دارم هوای دیارو دارم
تو این دیار غربت فقط خدارو دارم
ای وای که چه حالی دارم هوای دیارو دارم
تو این دیار غربت فقط خدارو دارم
آخه من به کی بگم از این قلب شکستم
چی بخونم دیگه من با این صدای خستم
دل من پر میکشه به اون دیار و شهرم
چه کنم عاشقمو عهدمو اونجا بستم
وای که چه حالی دارم هوای دیارو دارم
تو این دیار غربت فقط خدارو دارم
ای وای که چه حالی دارم هوای دیارو دارم
تو این دیار غربت فقط خدارو دارم
ای رفیق با چشم خود مردن دیدن مشکل است
از برای مرغ پر بسته پریدن مشکل است
با تنی دردمند و خسته در کنار هم بودن خنده ی یار بهر هر نامرد شنیدن مشکل است
وای که چه حالی دارم هوای دیارو دارم تو این دیار غربت فقط خدارو دارم
ای وای که چه حالی دارم هوای دیارو دارم تو این دیار غربت فقط خدارو دارم
لب من میخنده افسوس پر از رنجه دلم صدای ناله و گریه شده آهنگ دلم
دلم از غم گرفته میخوام فریاد بزنم به خدا برای تهرون قشنگ تنگه دلم
وای که چه حالی دارم هوای دیارو دارم تو این دیار غربت فقط خدارو دارم
ای وای که چه حالی دارم هوای دیارو دارم تو این دیار غربت فقط خدارو دارم