دور شدی بوی دیروز ۵۱


2019-07-07 00:48:08


دور شدی
شادمهر عقیلی

تو یه ذره هم شبیه کسی
که پاره تنم بود نیستیتو عوض شدی که حالا سر
هیچ و پوچ تو روم وا میستیته چشمات امروز دنبال
یه خورده احساس بودمکمترین حق منه من که
باهات این همه رو راست بودم
انقدر دور شدی و مغرور شدی
که دیگه کور شدی عشقمو نمیبینی
تو که میری با خیال راحتولی سرنوشتمو نمیبینی
سنگ شدی اهل جنگ
با همه یه رنگ که باور کردمکه از وقتی عاشقت شدم
فقط حالمو بدتر کردم
آخه با هرکی به غیر از من حالت خوبه یعنی چی
فردای خودت چی میشه حالا امروز من هیچی
بهتر میشه حتماً بعد از تو دنیای من
اما تو مجبور میشی آخر یه روزپس بگیری حرفاتو