کلید خورشید بوی دیروز ۵۰


2019-05-13 01:13:05


کلید خورشید
امیر یگانه

امشب چقد تاریکه، بازم دارم میترسم
از صدای تیک تیک، پلک بی خواب خستم
شبه تموم روزا، اگه بری از پیشم
اگه تنهام بذاری، بی تو دیوونه میشم
کلید خورشیدو بزن، تا شب من تموم بشه
دلم میخواد بگی به من، باهام میمونی همیشه
کلید خورشیدو بزن تا شب من تموم بشه
دلم میخواد بگی به من باهام میمونی همیشه
حس میکنم یه سایه، میرقصه روی دیوار
ترسم اینه دوباره، بگی خدانگهدار
ترسم اینه دوباره، بخوای تنهام بذاری
اون سایه رو رها کن، مگه دوسم نداری؟
کلید خورشیدو بزن، تا شب من تموم بشه
دلم میخواد بگی به من، باهام میمونی همیشه
کلید خورشیدو بزن، تا شب من تموم بشه
دلم میخواد بگی به من، باهام میمونی همیشه
کلید خورشیدو بزن، تا شب من تموم بشه
دلم میخواد بگی به من، باهام میمونی همیشه
کلید خورشیدو بزن، تا شب من تموم بشه
دلم میخواد بگی به من، باهام میمونی همیشه
باهام میمونی همیشه