عید نوروز بوی دیروز ۵۰


2019-05-13 07:40:11


عید نوروز
ابی

ای عید خوب ، ای عید نوروز
پیروز باش ، ای پیر پیروز
میلاد گلهایت مبارک
امروز و فردای تو بهروز
ای پیر سر سبز ، ای نقش امید
ای روشنی بخشنده ، ای خورشید فرشید
ای مانده جاوید با نام جمشید
ای آنکه نامت جلوه بر تاریخ بخشید
زانجا که صدها سال از عمرت گذشتست
پنداشتم دیگر وجودت پیر گشتست
پنداشتم بعد از جم و سیروس و داراب
طومار عمرت را زمان در هم نوشتست
امسال نوروز تو رنگی تازه دارد
امسال این نوروز بس آوازه دارد
فر و شکوه دیگر آوردی به دنبال
ای مانده جاوید با نام جمشید
ای آنکه نامت جلوه بر تاریخ بخشید