بنفشه گل بوی دیروز ۵۰


2019-03-19 14:42:04


بنفشه گل
فولکلور گیلان
ناصر مسعودی

بنفشه گول بیرون بامو بیاد باور تی عهده
بوگوفته بی وقت بهار آیم تی ور با خنده
گولبارانه سبزانه سر قاصد بوبو بنفشه
فصل بهار بامو بیا می دیل بوبوسته زنده
از یاد ببردی تو مگر قول و قراره
ده ناز نکون بیا می ور وقت بهاره
از یاد ببردی تو چره قول و قراره
ده ناز نکون بیا می ور وقت بهاره
دنیا بجا نمانه غیر از وفا چی مانه
چوم نرگسا دوخوانه دیم سورخه گولا مانه
دارم ترا ده غم نارم می نازنین ناز دانه
خدایا دختر رشتی قشنگه
سفید و سورخه و سبز و رنگ برگه
ولی با آن همه حسن خودا داد
دلی در سینه داره مثل سنگه