ابر بهار بوی دیروز ۵۰


2019-05-13 06:06:41


ابر بهار
آرتوش

چراغ خانه ی من سوت و کور است
ببین راه جدایی ها چه دور است
بیار امشب در اغوشم خدا را
که فردا عاشقت مهمان گور است
من کیستم ساز شکسته
از نغمه ها لب خاموش و بسته
دور از تو ای رویای رنگین
دارم من سرنوشتی غمگین
در سینه اتش بر لبم اه
دستم ز دامان تو کوتاه
تا زنده هستم در نگاهت
هیچم ندانم چیستم من
روزی به یاد من افتی ای ماه
کان روز دیگر نیستم من
آن روز گرید مادر من
غمگین تر از ابر بهاری
تو می نویسی با سر انگشت
بر خاک گورم یادگاری
تا زنده هستم در نگاهت
هیچم ندانم چیستم من
روزی به یادم افتی ای ماه
کان روز دیگر نیستم من
آن روز گرید مادر من
غمگین تر از ابر بهاری
تو می نویسی با سر انگشت
بر خاک گورم یادگاری