از تو چه پنهون بوی دیروز ۴۹


2019-02-25 07:06:24


از تو چه پنهون
فرامرز آصف

ببین ، از تو چه پنهون ، دلم هواتو کرده
هوای صحبت های ، تو آشنا رو کرده
می خوام هزار و یک شب ، بشینم پای حرف هات
نگاهم رو بدوزم به اون غنچه ی لب هات
ببین از تو چه پنهون ، قشنگه نازنینم
نمی خوام ، نمی تونم که دوریت رو ببینم
تو چشمای قشنگت ، یه آسمون ستاره است
تبسم روی لب هات ، برام عمر دوباره است
از تو چه پنهون که شب ها ، تو به خوابم میای
بنده نوازی می کنی ، به سراغم میای
دل منو با خود می بری ، تو به شهرهای دور
تو قصر رویا می شونی ، توی دنیای نور
اگه مثل یه سایه ، برات باری نباشم
می خوام حتی یه لحظه ، ازت جدا نباشم
می خوام تو باغ چشمام ، گل روی تو باشه
توی خلوت دست هام ، سر زلف تو باشه
الهی بمونی ، همیشه واسه ی من
تویی دار و ندارم ، تو موندی واسه ی من
تو موندی واسه ی من
از تو چه پنهون که شب ها ، تو به خوابم میای
بنده نوازی می کنی ، به سراغم میای
دل منو با خود می بری ، تو به شهرهای دور
تو قصر رویا می شونی ، توی دنیای نور