شب غریب بوی دیروز ۴۷


2018-04-17 05:56:43


شب غریب
احسان خواجه امیری

بیدارم و می بینمت رویا به رویا
از پیش چشمم میروی دنیا به دنیا
با تو میان آب و آ تش آشتی بود
در آ تش است از رفتنت دریا به دریا
یکبار دیگر عشق را با خون نوشتند
تعبیر لبخند تو را گلگون نوشتند
یکبار دیگر عشق را با خون نوشتند
تعبیر لبخند تو راگلگون نوشتند
تا دست عشق از پیکر عاشق جدا شد
با دست لیلا قصه مجنون نوشتند
این کوچه ها بی تو همیشه بیقرارن
حس غریبی بین پاییز و بهارن
رفتی ولی فکری به حال کوچه ها کن
بوی تو دارند و تو را اما ندارن
بیدارم و می بینمت رویا به رویا
از پیش چشمم میروی دنیا به دنیا
با تو میان آب و آ تش آشتی بود
در آ تش است از رفتنت دریا به دریا
بیدارم و می بینمت رویا به رویا
از پیش چشمم میروی دنیا به دنیا