من و تو بوی دیروز ۴۶


2018-01-17 08:09:41


من و تو
آهنگساز: رضا روحانی
سارا نائینی

من از آن سوی فرداها
تداعی می شوم با تو
برای وصل این رویا
شده راهی دلم تا تو
از آغوشت شروع میشه
هوس وقتی نفس میشه
شب از تو نور می گیره
که این روزها عوض میشه…

منو تو سوی فرداها
منو تو راهی رویا
منو تو عاشق و شیدا
منو تو.
منو تو سوی فرداها
منو تو راهی رویا
منو تو عاشق و شیدا
منو تو.
مست و بی پروا…
نباشی شعله خاموشه
به خاکستر بدل میشه
بیا خورشید آخر شو
بتابی تو سحر میشه
تو تا بوسه زدی شب ها
تماشایی شدن از ما
تب صبح رسیدن برد
قرار از قلب عاشق ها
منو تو سوی فرداها
منو تو راهی رویا
منو تو عاشق و شیدا
منو تو.
منو تو سوی فرداها
منو تو راهی رویا
منو تو عاشق و شیدا
منو تو.
مست و بی پروا…
تو آغازی برای کوچ
تو شادی پرستوها
تو رمز قصه ی بارون
تماشایی ترین رویا

منو تو سوی فرداها
منو تو راهی رویا
منو تو عاشق و شیدا
منو تو..