2018-02-11 06:35:38


بارون
حمید خندان

بارون بارون بارون بارون
بارون میاد دوباره
برای من که عاشقم
بوی تورو میاره
برای من که بعد تو
یه روز خوش ندیدیم
برای من که بعد تو
از همه دل بریدم
تو رفتی و بارونی شد
تمومه خاطراتام
تو رفتی و تو رویاهام
همیشه پا به پاتم
همیشه پا به پاتم
بارون بارون بارون بارون
بارون میاد دوباره
برای من که عاشقم
بوی تورو میاره
یادت میاد تو دستامون
جرات ما شدن بودم
تو چشمای بارونیم
شوق رها شدن بود
نمیشه بارون بیاد و
یاد تو نباشم
از خواب خنده های
تو بدون گریه پاشم
بارون بارون بارون بارون
بارون میاد دوباره
برای من که عاشقم
بوی تورو میاره
چی میشه این پنجره ها
رو به همیشه باشن
دوباره لحظه های من
همسفر تو باشن
همسفر تو باشن
چی میشه تو هوای تو
از عاشقی بمیریم
دوباره بارون بیادو
عطر تو رو بگیرم
بارون بارون بارون بارون
بارون میاد دوباره
برای من که عاشقم
بوی تورو میاره