اون وقتا دیوونم بودی بوی دیروز ۴۴
2017-06-17 06:07:51


اون وقتا دیوونم بودی
نادر گلچین
هوشمند عقیلی
آهنگساز: عماد رام

اون وقتا دیوونم بودی
همش در خونه ام بودی
با چشم گریون
به هر كجا پام میرسید
تو پیشه چشمونم بودی
با چشم گریون
از بس قسم خوردی برام
از بس كه افتادی به پام
دلم برات سوخت
گفتی كه با مهر و وفام
گفتی كه جون كنی فدام
دلم برات سوخت
گله آغوشت شدم
حلقه در گوشت شدم
چلچراغه روشن
كلبه خاموشت شدم
گمونم یادت باشه
عهدی كه با تو بستم
من به اون قول و قرار
به پای تو نشستم
مشته تو پیشم وا شد
خونه براندازی نكن
بسه دیگه، بذار برو
با دله من بازی نكن
سنگ تموم گذاشتی
تو بی وفایی
به سینه داری میزنی
سنگ جدایی